pátek 23. března 2018

Český tavící kotlík - naše genetická rodina

Co to geneticky znamená být Čechem?
Jsme opravdu Slované?

Na workshopu Kořeny mé krve (23.3.2018) jsme se konstelačně podívali na genetické složení dnešního českého národa. Stručně vás seznámím s výsledky konstelace. (Veškerá procenta a historická data jsou pouze orientační. Nejedná se o výsledky vědeckého výzkumu, ale o hypotetické fenomenologické mapování prostřednictvím konstelací. Výsledek naší konstelace může kdokoli libovolně prověřovat, experimentovat s jinými skupinami a porovnávat.)

Keltové
 • cca 30% dnešní DNA
 • tvoří stabilní základ osídlení našeho území, ale nejsou tu první
 • spojení s "vertikálou", transcendencí
 • spíše míruplná, pohodová vrstva 

Baltské národy
 • cca 7% dnešní DNA
 • přicházejí kontinuálně "po kapkách" cca v 5.-10. st. v důsledku neklidu v jejich krajích
 • jejich epicentrem je Finsko, Pobaltí a část Ruska
 • nejsou ani úplně Slované, ani úplně Germáni
 • povahou jsou to klidní, emočně stabilní, trochu studenější, ale odolní
 • jsou to zruční řemeslníci a kováři, kteří se dobře snášejí s keltským obyvatelstvem a nenásilně s ním splývají

Germáni
 • cca 20% dnešní DNA
 • ukazují se jako integrální součást českého genofondu (nelze je nijak vyjmout)
 • představují jakoby tu jemnější a kultivovanější vrstvu v nás (celkově nás civilizují a pozvdihují)
 • jsou pracovití a skromní, spíše plašší a nechtějí nijak vyčnívat, ani se nechovají agresivně
 • nejedná se jen o vliv z Německa, je myšlen celý germánský prostor včetně Skandinávie

Otrokáři z jihu
 • cca 3% dnešní DNA
 • jsou mimořádně silní a neohrozitelní, spíše tmaví
 • přicházejí kol. 2. století z Anatolie a Řecka (možná i Španělska a Afriky) jako hordy mužských ozbrojených družin, kteří se rozhodli zkusit své štěstí "jinde" a cestou přes Balkán a Panonii nabírají do otroctví velké množství slovanských žen, které s sebou táhnou zhruba za hranice Římské říše, která sice není tak atraktivní, ale je ještě relativně méně osídlená - v té době jsou v Čechách spíše řídké pruhy osídlení a plno obchodních cest (jakási tranzitní zóna bez státních útvarů)
 • spolu se slovanskými ženami se opevňují na hradištích a jsou to oni, kdo vytvářejí první konstantní osídlení naší země, které je schopné se stabilně uchránit vnějším vlivům (tady je skutečný počátek našeho státu)
 • slovanské ženy s nimi jdou vcelku oddaně (nekladou příliš velký odpor); tidle chlapi se jim celkem zamlouvají, protože je mohou ve srovnání s těmi jejich slovanskými dobře ochránit
 • těchto ozbrojených družin je v Evropě spousta a hrnou před sebou poddajné a měké slovanské obyvatelstvo, z části pro osobní potřebu, z části jako předmět obchodu

Slované
 • cca 5% dnešní DNA
 • z větší míry přivlečené ženy z Panonie
 • měkké, dobrosrdečné, bezbranné, tvárné obyvatelstvo
 • se Slovany se obchodovalo po celé Evropě
 • část je prodána na jiných územích, ale část se zde usazuje
 • stávají se manželkami a konkubínami ve vlastnictví otrokářů, populace se rychle mísí a rosteResesanční Italové
 • cca 7% dnešní DNA
 • přicházejí v 13.-15. st. jako obchodníci, stavitelé, skláři a řemeslníci nejen ze severu Itálie, ale i z Francie 
 • jejich země je bohatá a v rozkvětu, ale přeplněná konkurencí, zatímco v české "barbarské" divočině větří nové trhy a nevyužitou příležitost k obchodní expanzi (asi jako když vyrazí zlatokopové na Aljašku)
 • přináší sem uvolnění, lehkost a rozevlátost renesančního světa

Přistěhovalci
 • cca 5% dnešní DNA
 • jedná se o individuální příchozí rodiny z celého světa, které nelze zařadit k předchozím genetickým skupinám, ale vyznačují se enormní silou a životaschopností
 • cítí se neintegrovaní, nepříjmaní, ale dobře zde prosperují a brzy zaujímají díky svým schopnostem vyšší postavení

Zavrhovaní
 • cca 3% dnešní DNA
 • lidé nepatřící k žádné konkrétní národnosti - trošku "blázni"
 • lidí trpící nějakým druhem genetické poruchy, někdy postižení nebo retardovaní, kteří zde jsou v nějaké míře už od samých počátků a stydí se za své postižení
 • někdy jsou pronásledováni a ukrývají se v lesích, aby odtud zase vyšli, když nastane mír
 • jsou jednodušší (mimo mysl), ale většinou dobrosrdeční a lidští - cítí se normálně, ale jsou odsuzováni majoritní společností
 • někdy vznikají jako výsledek příbuzenského křížení

Rytířské řády
 • cca 2% dnešní DNA
 • řádoví rytíři vyslaní sem ze západu kolem 10. století, aby šířili křesťanskou víru mezi Slovany
 • nejvíce z Francie (Normandie)
 • jsou silně maskulinní, hrdí a rigidní, se silným smyslem pro povinnost; místním obyvatelstvem pohrdají asi jako "zvířátky"
 • vedle otrokářů druhý nejsilnější proud maskulinní krve


Zkazky o našem slovanství a další představy vyvolávaly podvědomě pocit neklidu, protože něco v nás cítilo, že neodpovídají skutečnosti. Teprve až při umístění všech těchto prvků se bod celkové české DNA cítil kompletní a řekl: "Teď se tu můžu cítit jako doma. Právě takhle sem všichni patříme."


Metodologická poznámka

Jak jsme postupovali? Sešlo se nás 5 účastníků konstelace. Jeden člověk hrál roli "celkový genotyp všech lidí přítomných v dnešní době na území Čech a Moravy" a postupně jsme přidávali další a další body pracovně nazvané "ta část DNA, která tu ještě chybí". Tím se vždy vyloupla nová vrstva DNA, obsahující určité kvality, vjemy, obrazy a pocity. Názvy těchto DNA trsů jsou samozřejmě symbolické - jde o určitý soubor kvalit, který se nějak vztahuje k ostatním prvkům v konstelaci. Role jsme si pak přehazovali, aby si každý mohl vyzkoušet perspektivu všech DNA - trsů a vjemy zde zakoušené byly přibližně stejné (vjemy zde přítomné nebyly závislé pouze na jediné osobě). Názvy jako "Keltové" nebo "Slované" by tedy měly být v uvozovkách. Vždy jsme sledovali, jak se k sobě má "celek DNA" vůči jednotlivým trsům. Asi nezajímavější byla reakce "celkového genotypu" na "slovanský trs" - oba prvky zde pociťovaly relativní větší vzdálenost, kterou oba účastníci ohodnotili "5% provázaností". "Celkový genotyp" se díval zpříma na trs nazvaný pracovně "Otrokáři" a k nim cítil největší vazbu z hlediska založení nějakého prvotního státního útvaru na našem území. "Slovanský trs" byl za ním v zákrytu v pozici oddaně - otrocké.

Pokud se námi pozorované skutečnosti odlišují od jiných koncepcí a teorií, není na vině naše snížená inteligence, ale poctivost přenést záznam konstelace bez cenzury tak jak v daném poli a čase proběhl. Příklad: někdo líčí vjemy "černých otrokářů z jihu" (jejich stavbu těla, naladění a vjemy krajiny, kterou putují) - já mu jako konstelátor například oponuji, že to se mi hodně nezdá (že to je přitažené za vlasy), nicméně, pokud si do daného bodu sám stoupnu a nechám do něj stoupnout i další účastníky, vjem zde pociťovaný je v podstatě stejný, tudíž mi nezbývá, než to tak vzít a tak to i přepsat. Proč se něco takového objevilo by mělo být právě začátkem širší diskuze. Čísla a názvy je samozřejmě třeba brát s rezervou: jde spíše o celkový příběh, který se zde vynořuje - a ano, úplně nekoresponduje s teoriemi vytvářenými během národního obrození.

Celkový příběh je takový, že je zde mnoho genetických vrstev z různých časových období, kde první obranyschopné sjednocení našeho území bylo vytvářeno skupinami neslovanských a nekeltských nájezdníků z Anatolie a Řecka, kteří byli silní, agresivní a průbojní a kteří před sebou hnali daleko početnější stáda zotročených Slovanů a obyvatelů Balkánu, s nimiž se velmi rychle geneticky smísili. Na jejich popud vzniká první organizovaná obrana, něco jako zárodek pozdějšího státního útvaru. Jako "Slované" jsme sem spíše byli zavlečeni. Důležité je, že vládnoucí vrstva (aristokracie a družiny bojovníků), měli zpočátku jiné genetické složení než normální obyvatelstvo. Slovanský jazyk a kultura však nakonec "zespodu" převládla. To je alternativní hypotéza o našem osídlení, která se v naší konstelaci vyjevila - a já ji svědomitě přepisuji - ať už je nejzazší pravda jakákoli, protože se nebudu uchylovat k cenzuře - dle zásady padni, komu padni.

Žádné komentáře:

Okomentovat